Download program (Dutch/English)

Programma in één PDF (below in English)

INHOUDSTAFEL

I. EEN 'VISIE', EEN 'VISIOEN'

1. Een 'kairos' voor onze faculteit

2. Een visietekst is geen beleidsplan

3. Een ander soort leiderschap

II. ENKELE FUNDAMENTELE OPTIES

1. Een nieuwe realiteit - een adequaat antwoord

2. Een nieuwe cultuur - een a priori van vertrouwen

3. Het respecteren en bevorderen van balans

4. Last but not least: een veilige en geborgen werkomgeving

III. CONCRETISERING: ACTIEF, PARTICIPATIEF EN EFFICIËNT BESTUUR IN POLYFONIE

1. Het faculteitsbestuur en de faculteitsraad: van 'informatie' naar 'actieve participatie'

a. De faculteitsraad

b. Het faculteitsbestuur

c. De respectievelijke gremia

2. Een ondersteunende én ondersteunde ATP-geleding

3. De ABAP-geleding: tegelijk leerling en meester

4. De studenten

5. Internationalisering

6. Een waardering van het alledaagse

IV. WAAROM BÉNÉDICTE LEMMELIJN?

1. Van wieg tot bedding...

2. Een intrinsieke verwevenheid van theologie en geloof: brede inzet en publiek engagement

3. Wereldwijd erkend wetenschappelijk onderzoek in tekstkritiek van de Hebreeuwse Bijbel en

Septuagintastudies

4. Onderwijs: veelzijdig en veelvormig

5. Facultaire en universitaire dienstverlening: ervaring en verantwoordelijkheid

6. Een vrouw in de wereld

CONCLUSIE: DE TOEKOMST TEGEMOET IN GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Program in 1 PDF (above in Dutch)

TABLE OF CONTENTS

I. A 'VISION'

1. A 'kairos' for our faculty

2. A vision text is not a policy plan

3. A different kind of leadership

II. SOME FUNDAMENTAL OPTIONS

1. A new reality - an adequate response

2. A new culture - an a priori of trust

3. Respecting and promoting balance

4. Last but not least: a safe and secure working environment

III. CONCRETISATION: ACTIVE, PARTICIPATIVE AND EFFICIENT GOVERNANCE IN POLYPHONY

1. The Faculty Board and the Faculty Council: from 'information' to 'active participation'

a. The Faculty Council

b. The Faculty Board

c. The respective bodies

2. A supportive and empowered ATP community

3. The ABAP section: apprentice and master at the same time

4. The students

5. Internationalisation

6. An appreciation of the everyday

IV. WHY BÉNÉDICTE LEMMELIJN?

1. From cradle to foundations...

2. An intrinsic interconnectedness of theology and faith: broad commitment and public engagement

3. Globally recognised scientific research in Textual Criticism of the Hebrew Bible and Septuagint

Studies

4. Education: multifaceted and multiform

5. Faculty and university services: experience and responsibility

6. A woman in the world

CONCLUSION: TOWARDS THE FUTURE IN FAITH, HOPE AND LOVE